วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

Book มงคล 38 ประการ

  มงคล 38 ประการ

มงคลที่  1  ไม่คบพาล
มงคลที่  2  คบบัณฑิต
มงคลที่  3  บูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลที่  4  การอยู่ในประเทศอันสมควร
มงคลที่  5  เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน
มงคลที่  6  ตั้งตนไว้ชอบ
มงคลที่  7  ความเป็นพหูสูต
มงคลที่  8  เชี่ยวชาญในศิลปะวิชา
มงคลที่  9  เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย
มงคลที่  10  เป็นผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต
มงคลที่  11  ดูแลมารดาบิดา
มงคลที่  12  ให้สงเคราะห์บุตร
มงคลที่  13  สงเคราะห์ภรรยา
มงคลที่  14  การทำงานไม่ให้คั่งค้าง
มงคลที่  15  การให้ทาน
มงคลที่  16  กายวาจาใจสุจริต
มงคลที่  17  การสงเคราะห์ญาติ
มงคลที่  18  การงานที่ไม่มีโทษ
มงคลที่  19  งดเว้นจากบาปทั้งปวง
มงคลที่  20  งดเว้นจากการดื่มน้ำเมา
มงคลที่  21  ไม่ประมาทในการประพฤติธรรม
มงคลที่  22  การรู้จักสัมมาคารวะ
มงคลที่  23  เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
มงคลที่  24  มีความสันโดษ
มงคลที่  25  มีความกตัญญู
มงคลที่  26  ฟังธรรมตามกาล
มงคลที่  27  ขันติ เป็นผู้มีความอดทน
มงคลที่  28  เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม
มงคลที่  29  การได้เห็นสมณะ  ผู้มีความสงบ
มงคลที่  30  การสนทนาธรรมตามกาล
มงคลที่  31  การบำเพ็ญตบะ
มงคลที่  32  การประพฤติพรหมจรรย์
มงคลที่  33  การเห็นแจ้งในอริยสัจ 4
มงคลที่  34  การทำนิพพานให้แจ้ง
มงคลที่  35  มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม
มงคลที่  36  ความเป็นผู้มีจิตไม่โศกเศร้า
มงคลที่  37  ความไม่มีกิเลสในใจ
มงคลที่  38  เป็นผู้มีจิตเกษม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น