วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เสียงรวมธรรมชุดที่ 1

เสียงรวมธรรมชุดที่ 1 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

 คลิกที่หัวข้อตัวเลขเพื่อฟังเสียงธรรมโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
01กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
02ความขัดแย้ง
03เครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่น
04เตโชกสิณ
05ทำอย่างไรให้ชีวิตมีสุข
06 ธรรมเครื่องทำให้กล้าหาญ
07นรกสำหรับคนติดเหล้
08ปราณสุริยะ สมาธิพระโพธิสัตว์
09ปรุงชีวิตให้มีสุข
10 เปรตปากเน่าเปรตปากสุกร
11พระคุณแม่
12พลังกาย พลังปราณ พลังใจ
13พิจารณาเท้ามือ
14ฟังด้วยดี
15ภาวจิต
16รู้จักคำว่าพอ
17ลูกจ้าง
18โลกียสุข โลกุตรสุข.
19วิถีแห่งชีวิต
20สติสัมปชัญญะหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
21หายใจกำกับอิริยาบถ
ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น