วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เสียงรวมธรรมชุดที่ 5

เสียงรวมธรรมชุดที่ 5 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

MP3 รวมธรรม ชุด ๕
หลวงปู่พุทธะอิสระ

ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม
คลิกฟังเสียง


๑. ครูในใจศิษย์
๒. ความรักหวาน
๓. ความสุขในชีวิต
๔. คำภาวนาในกรรมฐาน
๕. ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน
๖. ทรัพย์ในใจ
๗. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 1
๘. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 2
๙. ที่อาศัยของจิต 1
๑๐.ที่อาศัยของจิต 2
๑๑. ธรรมชาติจิตแท้

๑๒. ธรรมะกับการจัดระเบียบชีวิต 1
๑๓. ธรรมะกับการจัดระเบียบชีวิต 2
๑๔. เปรต 1
๑๕. เปรต 2
๑๖. รำลึกบรรพบุรุษ
๑๗. รู้เรื่องโรคภายในกาย
๑๘. วิถีพุทธกับสันติภาพ
๑๙. สัมมาสมาธิ 1
๒๐. สัมมาสมาธิ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น